6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
6 PDP

6 Dywizję Piechoty sformowano w lipcu 1944 roku, na mocy Rozkazu Nr 00130 Dowódcy l Armii Polskiej z ZSRR, gen. Zygmunta Berlinga. Jednostki dywizyjne tworzono w rejonie Żytomierza, na Ukrainie. Trzon masy żołnierskiej stanowili miejscowi Polacy, którzy poprzez wstąpienie do służby, pragnęli wydostać się z "nieludzkiej ziemi" i powrócić do Ojczyzny. Latem 1944 roku przeniesiono rejon formowania Dywizji na zajęte przez Armię Czerwoną ziemie polskie między Bugiem a Wisłą. W Przemyślu i w okolicach kontynuowano szkolenie. W dniach 18 i 19 października 1944 roku żołnierze złożyli Przysięgę Wojskową w Przemyślu, skąd, w grudniu tegoż roku, wyruszyli na front.

Szlak bojowy Dywizji prowadził przez Warszawę, Wał Pomorski oraz Kołobrzeg. Zdobycie tej silnej nadmorskiej twierdzy, po wsze czasy rozsławiło imię żołnierzy 6 PDP. Zwycięskie walki na Pomorzu Zachodnim w 1945 roku, przyniosły później Dywizji zaszczytne, wyróżniające miano "Pomorska". Wiąże się z nimi również inne, historyczne wydarzenie, którym były uroczyste zaślubimy z Morzem, na Kołobrzeskiej Plaży. (18 marzec 1945 r.). Od marca do kwietnia 6 DP zajmowała pozycje obronne na Wybrzeżu Bałtyku, po czym została skierowana nad Odrę i włączona do sił biorących udział w Operacji Berlińskiej Armii Czerwonej. W ramach tej operacji, która rozpoczęła się w dniu 16 kwietnia 1945r., Dywizja sforsowała Odrę i wkroczyła na rdzennie niemieckie ziemie. Jako pierwsza wielka jednostka Wojska Polskiego, dotarła w dniu 3 maja tegoż roku do Łaby, gdzie żołnierze 6 DP spotkali się z oddziałami 9 Armii USA. Po kapitulacji III Rzeszy, w dniu 8 maja 1945 roku, 6 DP została wycofana do kraju, gdzie powierzono jej zadanie ochrony granic RP na Zachodzie i na Południu.

  

Rys. Wikimedia Commons


W dniu 30 września 1945 roku, 6 DP otrzymała sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Andrychowa, w którym stacjonowało wówczas dowództwo Dywizji. W styczniu 1946 roku dowództwo, sztab, 16 kołobrzeski pułk piechoty i niektóre inne jednostki, zostały przeniesione do Krakowa. Pozostałe rozlokowano w Wadowicach i w Tarnowie. Za męstwo wykazane w walkach toczonych na Pomorzu Zachodnim, 6 Dywizja Piechoty została odznaczona Orderem Wojennym Virtuti Militari V Klasy i otrzymała wyróżniające miano "Pomorskiej", zaś jej pułki miana "Kołobrzeskich". W 1957 roku Dywizja została rozformowana a jej dorobek i tradycje przejęła utworzona wówczas 6 Pomorska Dywizja Powietrzno - Desantowa.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych