6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Odznaka pamiątkowa

ODZNAKA PAMIĄTKOWA 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ
 

Została wprowadzona na mocy Decyzji Nr 411/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2010r. (Dz. U. MON z 2010r., nr 21, poz. 284, str. 1). Odznaka przedstawia krzyż czteroramienny, wzorowany na krzyżu Orderu Wojennego Virtuti Militari, o wymiarach 38-38 mm, wyłożony emalią bordową. Na krzyż nałożony jest symbol zadań wykonywanych przez 6. Brygadę Powietrznodesantową, zwaną dalej "6BPD", na polu walki tj. stylizowany kontur rozwiniętego spadochronu oraz zwykły znak spadochronowy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, jako nawiązanie do kultywowanych w Brygadzie tradycji tej sławnej formacji polskich Wojsk Powietrznodesantowych. Symbole te otoczone są półwieńcem z liści laurowo-dębowych, jako alegoria chwały i męstwa. W miejscu połączenia obu skrzydeł półwieńca umieszczony jest napis "6 BPD". Czasza spadochronu pokryta jest emalią białą, a przestrzeń między linkami - emalią błękitną. Korpus odznaki wykonany jest z metalu o barwie oksydowanego srebra.

 

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 6. BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ
im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego

 1. Odznaka pamiątkowa stanowi zewnętrzny symbol przynależności żołnierzy do 6. Brygady Powietrznodesantowej, która dziedziczy bohaterskie tradycje bojowe 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i nawiązuje z dumą do bogatego dorobku organizacyjno-szkoleniowego okresu pokojowej służby 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej funkcjonującej w latach 1957-1986.Każdy żołnierz winien traktować nadanie mu odznaki pamiątkowej 6. Brygady Powietrznodesantowej, zwanej dalej "odznaką", jako wielki zaszczyt i wyróżnienie. Powinien on uważać ten akt za równoznaczny z przyjęciem go na poczet spadochroniarskiej elity, do której mogą należeć jedynie najdzielniejsi z dzielnych i prawych spadochroniarzy.Osoba wyróżniona odznaką zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania zasad lojalności w stosunku do macierzystej jednostki. Powinna z wielkim szacunkiem i czcią odnosić się do jej symboliki: sztandaru, patrona, oznaki skoczka spadochronowego i oznaki rozpoznawczej.Spadochroniarz wyróżniony odznaką powinien bezwarunkowo przestrzegać wskazań wzniosłej spadochroniarskiej dewizy, "Tobie Ojczyzno!", która zobowiązuje go aby z największym poświęceniem, nie bacząc na związane z tym trudy i wyrzeczenia, wiernie służył ojczystemu krajowi. Posiadacz odznaki, jako członek wielkiej spadochroniarskiej rodziny jednoczącej wszystkich polskich żołnierzy w służbie czynnej, w rezerwie i w stanie spoczynku, ma święty obowiązek udzielenia swoim kolegom wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia w każdej sytuacji, nawet z narażeniem własnego życia i zdrowia. Swoją zaangażowaną żołnierską i obywatelską postawą oraz nieskazitelnym pod względem moralnym postępowaniem, powinien pociągać za sobą innych żołnierzy, dając im wzorowy przykład ofiarnej służby dla Ojczyzny.
   
 2. Odznaka przedstawia krzyż czteroramienny, wzorowany na krzyżu Orderu Wojennego Virtuti Militari, o wymiarach 38-38 mm, wyłożony emalią bordową. Na krzyż nałożony jest symbol zadań wykonywanych przez 6. Brygadę Powietrznodesantową, zwaną dalej "6BPD", na polu walki tj. stylizowany kontur rozwiniętego spadochronu oraz zwykły znak spadochronowy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, jako nawiązanie do kultywowanych w Brygadzie tradycji tej sławnej formacji polskich Wojsk Powietrznodesantowych. Symbole te otoczone są półwieńcem z liści laurowo-dębowych, jako alegoria chwały i męstwa. W miejscu połączenia obu skrzydeł półwieńca umieszczony jest napis "6 BPD". Czasza spadochronu pokryta jest emalią białą, a przestrzeń między linkami - emalią błękitną. Korpus odznaki wykonany jest z metalu o barwie oksydowanego srebra.
   
 3. Odznakę nadaje dowódca 6. BPD na postawie wniosku przedstawionego mu przez przewodniczącego komisji do spraw odznaki 6. BPD, zwanego dalej "komisją". Treść wniosku, po zatwierdzeniu go przez dowódcę, ogłasza się w rozkazie dziennym.
   
 4. W skład komisji wchodzą:
  1.     przewodniczący: - zastępca dowódcy 6.BPD,
  2.     sekretarz: - szef sekcji wychowawczej,
  3.     członkowie: - mąż zaufania oficerów dowództwa 6. BPD,
   • pomocnik dowódcy 6. BPD do spraw podoficerów,
   • mężowie zaufania jednostek 6. BPD,
   • prezesi organizacji zrzeszających kombatantów, weteranów i byłych żołnierzy (ZPS, SKŻF 6 PDP, ZBŻZ i OR).
     
 5. Prawo do odznaki przysługuje:
  1. dowódcy 6. BPD z tytułu objęcia stanowiska służbowego,
  2. żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 6. BPD co najmniej roku,
  3. pracownikom wojska po przepracowaniu w 6. BPD co najmniej dwóch lat,
  4. żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki,
  5. innym osobom szczególnie zasłużonym dla 6. BPD.
    
 6. Dowódca 6. BPD otrzymuje odznakę w dniu objęcia obowiązków służbowych. Wręcza mu ją w trakcie przekazywania obowiązków dowódca zdający obowiązki (aktu tego dokonać może również najstarszy stażem służby w 6. BPD oficer na uroczystej zbiórce oficerów Dowództwa 6. BPD).
   
 7. Odznakę wraz z legitymacją wręcza wyróżnionym dowódca 6. BPD w dniu Święta Brygady (23 września), na uroczystej zbiórce. Odczytuje się wówczas rozkaz w tej sprawie, przestrzegając obowiązującego w tym względzie ceremoniału wojskowego.
   
 8. Odznakę nosi się pośrodku lewej kieszeni munduru wyjściowego. Posiadacz tej odznaki ma obowiązek występować z nią podczas oficjalnych uroczystości i reprezentowania 6. BPD na forum publicznym.
   
 9. Prawa do odznaki pozbawia się żołnierzy, którzy w rażący sposób naruszyli dyscyplinę wojskową, sprzeniewierzyli się zasadom nałożonym niniejszym regulaminem. Decyzję w tej sprawie podejmuje dowódca 6. BPD na wniosek przedłożony mu przez przewodniczącego komisji. Prawo do odznaki tracą również żołnierze ukarani sądownie za popełnienie czynów hańbiących godność i honor żołnierza i obywatela. Na wniosek komisji dowódca 6. BPD może przywrócić prawo odznaki osobie zrehabilitowanej.
   
 10. Odznaki zamawia u wytwórcy, przechowuje oraz prowadzi "Rejestr wydawanych odznak", oficer wyznaczony rozkazem dziennym przez dowódcę 6. BPD. Dba on również o to, aby odznaki wykonywane były zgodnie z ustalonym wzorem.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych