6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Uroczystości

ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYM.

 

Zasady i sposób udziału w uroczystościach wojskowej asysty honorowej określa CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz.317).

 

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. 

  

Osoba (urząd) starająca się o asystę wypełnia „Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej”  i składa go do Dowódcy Garnizonu (Kraków, ul. Wrocławska 21, 30-901 Kraków lub tel. fax. 261 13 44 06).

  

Decyzję o przydziale oraz ilości sił i środków zabezpieczających uroczystość podejmuje Dowódca Garnizonu Kraków.

 
W sprawie udziału wojskowej asysty honorowej w czasie uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym można się konsultować telefonicznie z szefem sekcji wychowawczej 6BPD (dowództwo Garnizonu Kraków) tel. 261 13 41 00.


Orkiestry Wojskowe na uroczystości przydziela dowódca Garnizonu Warszawa (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 400-909 Warszawa, fax 261 879 259). Więcej informacji - LINK.

  
Jeśli w czasie uroczystości przewidziano odczytanie apelu poległych (pamięci) projekt jego tekstu powinien być opracowywany przez organizatorów uroczystości i przekazany do  dowódcy  garnizonu,  kierującego  na  nią  wojskową  asystę  honorową  lub  do  dowódcy  jednostki (instytucji)  wojskowej,  który  wystawia  wojskową  asystę  honorową.  Przed  odczytaniem  projekt  treści apelu należy przesłać do zatwierdzenia dyrektorowi komórki organizacyjnej MON realizującej zadania  z  zakresu  ceremoniału  wojskowego.  Do  zatwierdzenia  powinna  być  przesłana  proponowany  projekt treści  apelu  w  formie  elektronicznej  lub  drukowanej  na  co  najmniej  14  dni  przed  rozpoczęciem uroczystości. 

 

UWAGA: tekst  apelu,  który  nie  został  zatwierdzony,  nie  może  być  odczytywany podczas uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej.

 

Podczas uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej organizowanych z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz rocznic wydarzeń historycznych można skorzystać z Apeli Pamięci (Poległych) opracowanych przez Departament Wychowania i Promocji Obronności. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 392/MON z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" wprowadzone zostały wzory tekstów Apeli Pamięci i Apeli Poległych.

 

Apele odcztywane zgodnie z załączonymi wzorami także wymagają dodatkowej akceptacji.

 

Wzory Apeli Pamięci (Poległych)

 

Zgodnie z poleceniem Ministra Obrony Narodowej w celu upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej samolotu TU-154M pod Smoleńskiem należy w treści wszystkich Apeli Pamięci i Apeli Poległych odczytywanych podczas uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej, zamieszczać zawołanie o następującym brzmieniu - patrz link poniżej.

TEKST ZAWOŁANIA APELU PAMIĘCI

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych