6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA
Przebieg kwalifikacji
Proces kwalifikacji rozpoczyna się od podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie karty statystycznej do zawodowej służby wojskowej przez kandydata. Na podstawie informacji zawartych w kartach dokonywana jest analiza uzupełnienia potrzeb personalnych jednostek wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej. Oprócz ankiety wymagane są następujące dokumenty:
 
 • dowód osobisty;
 • książeczka wojskowa;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego – wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed terminem kwalifikacji;
 • opinia po zakończeniu służby przygotowawczej (w przypadku posiadania);
 • wyniki sprawdzianu ze sprawności fizycznej, odbytego w czasie trwania służby przygotowawczej lub w czasie kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w innej jednostce wojskowej 6.BPD nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem kwalifikacji;
 • ostatnia opinia służbowa (w przypadku żołnierza zawodowego);
 • prawo jazdy (w przypadku posiadania);
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia cywilne i wojskowe;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania);
 • oraz pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o nieprowadzonym obecnie postępowaniu karnym i dyscyplinarnym.
 

Kwalifikacja jest procesem doboru kandydatów do służby w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej składającym się z trzech etapów.

 

ETAP I – testy psychologiczne:
 

Testy psychologiczne sprawdzają predyspozycje osobowościowe i intelektualne kandydatów. Testy psychologiczne przeprowadza się grupowo. Psycholog przeprowadza badanie rekrutacyjne zgodnie z zasadami psychometrii oraz kodeksem etyki zawodowej psychologa.

 

ETAP II – sprawdzian sprawności fizycznej:
 
Kandydaci ubiegający się do służby w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej powinni posiadać wysoką sprawność fizyczną. Sprawdzian sprawności fizycznej odbywa się według zasad i norm określonych w DU-7.3.1 „Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej”, Sygn. Szkol. 942/2017.
Więcej informacji w zakładce sprawdzian sprawności fizycznej.

 

ETAP III – rozmowa kwalifikacyjna
 
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia swoje umiejętności i kwalifikacje predysponujące go do ubiegania się o przyjęcie do jednostek wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej. Dokumenty złożone przez kandydata podlegają analizie pod kątem przydatności kandydata do służby w jednostkach powietrznodesantowych.
 
Psycholog dokonuje analizy funkcjonowania kandydata w poszczególnych obszarach pod kątem jego możliwości psychofizycznych, biorąc pod uwagę specyfikę jednostki wojskowej (specyfika zadań, specyfika stanowisk służbowych). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz na podstawie przeprowadzonych testów psychologicznych dokonywana jest ocena kompetencji i predyspozycji psychicznych kandydata do pełnienia służby w jednostce wojskowej.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych